Cyber Security Act & de nya certifieringskraven

[ 09:00 ] Dagens moderator Anna-Maria Rosenberg hälsar välkommen

Dag Ströman


[ 09:05-10:00 ] Cybersäkerhetsakten inom EU och i Sverige – syfte, mål och innehåll 

Under denna presentation kommer Dag Ströman att dela med sig av syfte och mål med cybersäkerhetsakten samt hur planerna gällande utvecklingen av cybersäkerhet i Sverige ser ut. Du kommer även att få veta mer om det arbete som bedrivs för att säkra att vi ska kunna dra nytta av digitaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen, samtidigt som vi ser till att vi har tillräckliga och lämpliga informations- och cybersäkerhetsnivåer i våra produkter, system och tjänster.

Nationella certifieringskrav – så kommer dessa att utformas med fokus på IKT-produkter och system. Vilka blir viktiga aktörer i processen?

Du får en överblick gällande processen för hur certifieringsordningar etableras i Sverige och en inblick i hur tillsynsarbetet kommer att se ut för IKT-produkter och system. Det nationella certifieringsorganet för IT-säkerhet vid Försvarets materielverk (FMV/CSEC) kommer att ha en roll när det gäller cybersäkerhetscertifiering för IKT-produkter och system. I uppgifterna ingår samverkan med nationella och internationella aktörer, ansvar för cybersäkerhetscertifiering samt ansvar för tillsyn över regelsystemets efterlevnad.

[ inkl ] Frågestund 

Dag Ströman, Verksamhetschef för Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet som är lokaliserat inom Försvarets materielverk

[ 10:00 ] Paus


[ 10:15-11:00] Cyber Security Act – med fokus på molntjänster och molnsäkerhet 

Det händer mycket på europeisk nivå när det gäller hur data ska hanteras i molnet som uppfyller krav på säkerhet och regelefterlevnad. Cyber Security Act bidrar till att ta fram en ny gemensam standard för certifiering av molntjänster och beslutet att godkänna uppförandekoder, så kallade EU Cloud Code of Conduct, underlättar för alla att upphandla molntjänster så att dataskyddslagarna verkligen efterföljs.

[ inkl ] Frågestund 

Anders Jonson, Cyber Security & GDPR Expert, SecureAppbox

[ 11:00 ] Paus


[ 11:15-11:45Cloud Service Provider-certifieringar och Cloud Service Schemes

Under Anders pass får du lära dig mer om Cloud Service Provider-certifieringar och Cloud Service Schemes i praktiken som vägen till säkra molntjänster – inom hela EU. Vi går även igenom de olika säkerhetsnivåerna – basic, substantial och high samt syftet och nyttan med det nya certifieringsramverket.

[ inkl ] Frågestund 

Anders Jonson, Cyber Security & GDPR Expert, SecureAppbox

[ 11:45 ] Avslutande samtal och frågestund 
[ 12:00 ] Slut
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Start typing and press Enter to search