Cyber Security Act & de nya certifieringskraven

[ 09:00 ] Dagens moderator Anna-Maria Rosenberg hälsar välkommen

Dag Ströman


[ 09:05-10:00 ] Cybersäkerhetsakten inom EU och i Sverige – syfte, mål och innehåll 

Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering är en nyinrättad funktion vid FMV som har i uppdrag att arbeta med omvärldsbevakning av frågor som rör cybersäkerhet och cybersäkerhetscertifiering av IKT-produkter, -tjänster och -processer, samverkan med nationella och internationella aktörer på området och tillsynsansvar över efterlevnaden av det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering. Under denna presentation kommer Dag Ströman att dela med sig av syfte och mål med cybersäkerhetsakten samt hur planerna gällande utvecklingen av certifieringsregelverken för cybersäkerhet i Sverige ser ut.

[ inkl ] Frågestund 

Dag Ströman, Verksamhetschef för Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet som är lokaliserat inom Försvarets materielverk

[ 10:00 ] Paus


[ 10:15-11:00] Cyber Security Act – med fokus på molntjänster och molnsäkerhet 

Det händer mycket på europeisk nivå när det gäller hur data ska hanteras i molnet som uppfyller krav på säkerhet och regelefterlevnad. Cyber Security Act bidrar till att ta fram en ny gemensam standard för certifiering av molntjänster och beslutet att godkänna uppförandekoder, så kallade EU Cloud Code of Conduct, underlättar för alla att upphandla molntjänster så att dataskyddslagarna verkligen efterföljs.

[ inkl ] Frågestund 

Anders Jonson, Cyber Security & GDPR Expert, SecureAppbox

[ 11:00 ] Paus


[ 11:15-11:45Cloud Service Provider-certifieringar och Cloud Service Schemes

Under Anders pass får du lära dig mer om Cloud Service Provider-certifieringar och Cloud Service Schemes i praktiken som vägen till säkra molntjänster – inom hela EU. Vi går även igenom de olika säkerhetsnivåerna – basic, substantial och high samt syftet och nyttan med det nya certifieringsramverket.

[ inkl ] Frågestund 

Anders Jonson, Cyber Security & GDPR Expert, SecureAppbox

[ 11:45 ] Avslutande samtal och frågestund 
[ 12:00 ] Slut
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Börja skriva och tryck på enter för att söka